top of page

Vi biträder dig som är arvinge när tvist om arv uppstår eller om du vill ha hjälp att ta tillvara dina intressen i en komplicerad boutredning. Vi har stor erfarenhet av tvister och domstolsprocesser i dessa frågor.

 

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman i dödsbon, både på uppdrag av domstolar och genom arvtagare som vill ha en boutredningsman utsedd. Vi har mångårig erfarenhet av boutredningar i dödsbon, ofta dödsbon som är omfattande och komplicerade.

 

Testamente är en viktig handling som man bör ägna stor omsorg och upprätta med hjälp av expertis. När testamentet ska verkställas har man inte själv möjlighet att påverka tolkningen eller efterlevnaden av testamentet. Vi hjälper dig med att upprätta ditt testamente eller med tvister som gäller detta område. 

 

I arvsrättsliga frågor har vi förmånen och förtroendet att vara juridiska rådgivare till ett flertal större ideella organisationer, däribland Cancerfonden och DHR.

 

 

bottom of page